Awareness การสร้างจิตสำนึก

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. การสร้างจิตสำนึกมีเป้าหมายที่จะสร้างความสนใจและความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานต่าง ๆ ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การสร้างจิตสำนึกนี้ มีเป้าหมายเพื่อทำให้พนักงานเข้าใจถึงเรื่องพื้นฐานต่างๆ ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและตอบสนองตามนั้น ตัวอย่างของการสร้างจิตสำนึกรวมไปถึงการแจกจ่ายโปสเตอร์และแผ่นพับ ซึ่งมีเป้าหมาย คือบุคคทั่วทั้งองค์กร หรือ จัดทำการประชาสัมพันธ์สั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร การสร้างจิตสำนึกนี้เป็เรื่องที่เป็นทางการน้อยกว่าการอบรมและมักจะมีเป้าประสงค์ในการเผยแพร่ต่อกลุ่มพนักงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีจิตสำนึก การอบรมและการให้ความรู้ต่อเนื่อง


BCMBoK Competency Level
BCMBoK 7: Program Management CL 1B: Foundation (BC)

(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)